4 mar 2021

Prosessen rundt fargevalg og litt om styrets arbeid fram til avstemning om farger

Info om avstemningsresultat

 

Kjære beboere i Tirilltoppen
 

Under borettslagets generalforsamling i 2017, ble det vedtatt at før neste runde med utvendig maling, så skulle det innhentes konsulentforslag til nye og moderne fargepaletter for borettslaget.
I innledningen til forslaget ble det nevnt som et eksempel ulike grånyanser som passer sammen.

Styret har etter beste evne forsøkt å følge dette opp.

 

I september 2019 var kom en fargekonsulent og gikk gjennom og vurderte hele borettslaget sammen med to medlemmer fra styret. Det ble sett på diverse fargeprøver basert på vedtaket, og i det første forslaget ble det satt sammen en fargepalett av tre gråfarger.  For å få et bedre utvalg ble det satt sammen ytterligere to fargepaletter.  Alle fargene var ”moderne”, dvs. ofte valgt og ville passe godt inn i borettslaget.

 

Fordi farger kan gjengis feil på en PC skjerm eller trykt på papir ble alle fargene malt (to strøk) på riktig underlag (trepanel) og satt opp på boden på Ole Aleksanders plass, gruppert 3 og 3.  Da hadde alle i borettslaget mulighet til å se de riktige fargene under forskjellig lysforhold. Fargeprøver var tilgjengelig fra dugnaden høsten 2019. Fargene ble også offentliggjort på borettslagets nettside, og i Tirillblekka.

 

På grunn av Covid-19 pandemien ble valg av farger utsatt til høsten 2020. Samtidig ble det hentet inn tilbud på å utføre jobben. Tilbudsprosessen, utforming av kontrakten og oppfølgingen av prosjektet gjøres av OPAK på oppdrag fra borettslaget.

 

Høsten 2020 ble det inngått kontrakt med PK Byggservice. Kontrakten har en minstepris på ca. 7.350.000 kroner. Kontrakten forplikter begge parter å følge en omforent fremdriftsplan. Denne planen innebærer at prosjektet starter opp 15. mars 2021.

 

Første valgrunde


Etter flere lange diskusjoner og råd fra OBOS, besluttet styret at fargevalget skulle gjennomføres med en skriftlig avstemning i borettslaget. I første runde fikk alle andelseierne mulighet til å stemme på de nye fargene i tillegg til sin nåværende farge. Avstemmingsmetode ble valgt, etter forslag fra OBOS.

 

Styret brukte mye tid på å tolke resultatene av avstemningen. Først måtte vi ta stilling til om vi rett og slett skulle beholde dagens farge, og dette tok vi en beslutning på basert på hvor mange som hadde valgt dagens farge som førstevalg,  mot de som hadde et ønske om en annen farge som førstevalg.

 

Valgdeltagelsen ble høy, og hele 112/125 stemmesedler returnert (89,6%).

Resultatene fra de tre sonene ble som følger:

 

I gul sone ønsket 7/31 (22,6%) som stemte å beholde dagens farge.
I rød sone ønsket 15/39 (38,5%) som stemte å beholde dagens farge.
I blå sone ønsket 19/42 (45,2%) som stemte å beholde dagens farge.

Totalt sett ønsket 41/112 (36,6%) som stemte å beholde dagens farge.

For at vi ikke skulle risikere at kun deler av borettslaget endret farge fra dagens, så besluttet vi derfor at det var klokest å stryke dette alternativet ved runde to. I tillegg ønsket vi et felles skriv slik at alle sonene skulle kunne velge blant de samme fargene. Vi ble også enige om at vi burde redusere antall farger å velge imellom, slik at vi fikk mindre spredning blant stemmene.

I blå sone var resultatene blant de resterende fargene ganske klare.
Ingen hadde stemt på mørk khaki, teglgul eller lys betong som førstevalg.
Av de resterende fargene som var igjen da, så var det bøkeskog som hadde færrest stemmer, og lavastein som hadde flest. Mens tussmørke og midnatt var populære andrevalg og tredjevalg og svovelgrå lå midt på.

I rød sone var resultatene ganske like, ingen hadde mørk khaki og teglgul som førstevalg, mens lys betong og bøkeskog fikk en stemme hver. Svovelgrå fikk flest stemmer og var også et populært andre og tredjevalg. Både lavastein, midnatt og tussmørke knivet godt om å være mest populære, og hadde god oppslutning som andrevalg og tredjevalg.

I gul sone, hvor resultatene var jevnere, pekte det seg likevel ut noen tendenser. Av de resterende fargene, så var det lavastein som var førstevalget med flest stemmer, mens midnatt og mørk khaki fikk færrest stemmer. Bøkeskog ble den mest populære totalt sett (første-, andre- og tredjevalg), mens svovelgrå og tussmørke begge var middels populære som førstevalg, og hadde sanket flere stemmer som andrevalg og tredjevalg. Lys betong hadde et par tilhengere som førstevalg, men var ikke populær nok som andrevalg eller tredjevalg. Teglgul kom ikke så godt ut som førstevalg, og var hovedsakelig stemt på som andre og tredjevalg av de som ønsket dagens farge som førstevalg.

Det fremsto derfor tydelig fra styret at et klart flertall av beboerne ikke ønsket å fortsatt ha en gul farge, så teglgul ble derfor også strøket fra listen.

Andre valgrunde

I valgrunde to avgjorde styret at det skulle holde med simpelt flertall for å avgjøre vinneren. Samtidig ønsket vi å stille et spørsmål til andelseierne om de var komfortable med at to eller tre av dagens soner kunne ende opp med de samme fargene. Vi besluttet også at kun tre av de fem resterende fargene måtte bli tildelt en poengsum, enten fem, tre eller et poeng.

De resterende fargene ble valgt til å være de fem mest populære totalt sett:
Lavastein (4), midnatt (2), svovelgrå (3), tussmørke (1) og bøkeskog (5).

Valgdeltagelsen ble igjen høy, og hele 112/125 stemmesedler returnert (89,6%).

Resultatene fra fargevalget i runde to ble som følger:

I gul sone fikk svovelgrå 76 poeng, etterfulgt av bøkeskog med 59 poeng og tussmørke med 58 poeng. 78% av beboerne svarte, hadde ikke noe imot at flere av dagens soner endte opp med samme farge.

I rød sone fikk svovelgrå 82 poeng, etterfulgt av tussmørke med 78 poeng og midnatt med 73 poeng.
83% av beboerne svarte, hadde ikke noe imot at flere av dagens soner endte opp med samme farge.

I blå sone fikk midnatt 116 poeng, etterfulgt av tussmørke med 114 poeng og svovelgrå med 70 poeng. 66% av beboerne svarte, hadde ikke noe imot at flere av dagens soner endte opp med samme farge.

Oppsummering

Resultatet ble presentert på nettsiden vår og Vibbo 31. januar 2021, samt delt ut som rundskriv 1. februar 2021. I forbindelse med denne avstemningsrunden, mottok styret noen få klager og synspunkter.

Via styrets offisielle kanaler (mail og kommentarer på stemmesedler fra begge valgrundene) så har totalt tolv beboere meldt ifra om at de var misfornøyde med enten fargealternativene, eller prosessen. Seks beboere ved det første fargevalget, og seks beboere ved det andre valget.

Fra høsten 2019 frem til første fargevalgrunde i slutten av november 2020, mottok styret ingen kommentarer eller klager på fargene som var blitt presentert året før. Styret la derfor til grunn at folk var godt kjent med fargealternativene, og var innforstått med disse.

Styret mener at det har lagt opp til og gjennomført en grundig og demokratisk prosess, også hensyntatt nåværende situasjon. Andelseiere har fått muligheten til å få uttrykt sine meninger gjennom to avstemningsrunder.

Styret takker for engasjementet og god oppslutning om valgene.

Oppsummert blir da resultatene at midnatt blir ny farge i blå sone, mens rød og gul sone blir malt i svovelgrå. Styret ser frem til å komme i gang med malingen.

Prosjektstart er satt til mandag 15. mars

Informasjon rundt prosessen vil bli publisert på https://vibbo.no/tirilltoppen

Det er derfor svært viktig at samtlige som ikke allerede er registrert der, får gjort dette så snart som mulig. Vibbo er borettslagets offisielle kanal for informasjon og kommunikasjon.
Ved øvrige henvendelser kan styret nåes på: beboerkontakt@tirilltoppen.no

Mvh. Styret